Põhikiri, arengukava ja eetikakoodeks

 

Mittetulundusühingu  TARVANPÄÄ  SELTS  põhikiri

 

Mittetulundusühingu TARVANPÄÄ  SELTS (edaspidi ühing) põhikiri on kinnitatud 17.02.2016 toimunud üldkoosoleku otsusega.

 

I  Ühingu nimi, asukoht, eesmärk ja majandusaasta

1.1. Ühingu nimi on Mittetulundusühing TARVANPÄÄ  SELTS.

1.2. Ühingu asukoht on Eesti Vabariik ja aadress Lai tn. 11A  Rakvere linn, Lääne-Virumaa.

1.3. Ühingu eesmärkideks on:

1.3.1. rahvuskultuuri toetamine, hoidmine, edendamine, propageerimine ja viljelemine avalikes huvides;

1.3.2. huvi-, õpi-, ja taidlusringide organiseerimine;

1.3.3. ühingu liikmete seltsielu korraldamine;

1.3.4. ürituste korraldamine avalikes huvides.

1.4. Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

1.5. Ühing on asutatud tähtajatult.

 

II  Üldsätted

2.1. Ühingu asutamiskoosolek toimus 18.oktoobril 1992.a.

2.2. Ühingu eesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

2.3. Ühing ei või jagada ühingu vara ühingu liikmete ega nende lähikondsete vahel.

 

III   Ühingu liikmed, liikmeks vastuvõtmine ning ühingust väljaastumine ning väljaarvamise tingimused ja kord

3.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja kes vastab ühingu põhikirja nõuetele.

3.2. Ühingul peab olema vähemalt kolm (3) liiget.

3.3. Liikmeks vastuvõtmist taotlev isik esitab ühingu juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse.

3.4. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.

3.5. Kui juhatus keeldub taotlejat vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

3.6. Ühingu liikmete arvestust peab ühingu juhatus.

3.7. Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus ühingus lõpeb.

3.8. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel. Juriidilisest isikust liikme ühinemise või jaotumise korral tema liikmeõigused lõpevad.

3.9. Juriidilisest isikust liikmest teise juriidilise isiku eraldumise korral säilib jaguneva juriidilise isiku liikmelisus.

3.10. Ühingul on tegevliikmed, toetajaliikmed ja auliikmed

3.11. Auliikmed valitakse ühingu üldkoosoleku poolt. Auliikmeks valimise kriteeriumid kehtestab üldkoosolek. Auliikmelisus on tähtajatu.

3.12. Tegevliige osaleb igapäevaselt seltsielu tegevuses.

3.13. Toetajaliikmed on liikmed, kes ei osale aktiivselt seltsielu tegevuses.

3.14. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

3.15. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:

3.15.1. ühingu liige ei ole  1 (ühe)   aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu koosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;

3.15.2. ühingu liige ei täida ühingu põhikirja sätteid;

3.15.3. ühingu liige kahjustab olulisel määral ühingut.

3.16. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus.

3.17. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.

3.18. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu koosolekul.

3.19. Kui ühingu liikmeks olemine lõpeb tegevusaasta keskel, ei pea liige tasuma liikmemaksu kogu tegevusaasta eest.

 

IV   Liikmete õigused ja kohustused

4.1.Ühingu liikmel on õigus:

4.1.1. osaleda hääleõigusega ühingu koosolekul;

4.1.2. olla valitud ühingu juhatuse liikmeks;

4.1.3. saada ühingu juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta;

4.1.4. kasutada ühingu vara vastavalt ühingu üldkoosoleku poolt kinnitatud sisekorra eeskirjadele.

4.2. Ühingu liige on kohustatud:

4.2.1. järgima ühingu tegevuses osalemisel ühingu põhikirja ja üldkoosoleku ning  juhatuse otsuseid;

4.2.2. tasuma sisseastumismaksu ja liikmemaksu ühingu üldkoosoleku poolt määratud summas ja tähtajal, välja arvatud käesoleva põhikirja p. 4.3. sätestatud;

4.2.3. teatama ühingu juhatusele oma elukoha või asukoha nime muutumisest kahe (2) kuu jooksul;

4.2.4. hoidma ja kasutama heaperemehelikult temale kasutada antud ühingu vara.

4.3. Ühingu auliikmel ei ole kohustust maksta liikmemaksu.

4.4. Täiendavaid kohustusi võib ühingu liikmetele panna vaid üldkoosoleku otsusega.

4.5. Ühingu liikmel on õigus teha ühingule
annetusi.

 

V   Üldkoosolek, selle kokkukutsumise tingimused ja kord

5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek. Iga ühingu liige omab üldkoosolekul üht häält.

5.2.  Ühingu koosoleku ainupädevuses on:

5.2.1. põhikirja muutmine;

5.2.2. eesmärgi muutmine;

5.2.3. juhatuse liikmete, juhatuse esimehe määramine ja tagasikutsumine;

5.2.4. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

5.2.5. ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja koormamise otsustamine ja nimetatud tehingute tingimuste määramine;

5.2.6. ühingu nimel teostavate tehingute, mille suurus ületab kuussada nelikümmend (640.-) eurot tegemise otsustamine;

5.2.7. aastaaruande kinnitamine;

5.2.8. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine;

5.2.9. auliikmete valimine;

5.2.10. ühingu liikmetele täiendavate kohustuste panemine;

5.2.11. ühingu tegevuse lõpetamine.

5.3.  Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

5.3.1. aastaaruande kinnitamiseks;

5.3.2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;

5.3.3. muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

5.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt kümme (10) päeva enne üldkoosoleku toimumist ajakirjanduses teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale ühingu liikmele kaks (2) nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.

5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu hääleõiguslikest liikmetest.

5.6. Kui üldkoosolek ei ole käesoleva põhikirja p. 5.5. sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kahe (2) nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga.

Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma olenemata üldkoosolekul osalenud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kolm (3) liiget.

5.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.

5.8. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus, tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 liikmete nõusolek.

 

VI   Juhatus

6.1. Ühingut juhib ja esindab juhatus, milles on viis (5) liiget.

6.2.1. Ühingut esindab kõigis õigustoimingutes juhatuse esimees üksi;

6.2.2. kaks juhatuse liiget;

6.2.3. üks juhatuse liige juhatuse volituse alusel.

6.3. Juhatus langetab otsuseid kõigis küsimustes, mis ei ole antud üldkoosoleku ainupädevusse.

6.4. Juhatuse liikmed ja juhatuse esimehe määrab üldkoosolek ametisse kolmeks tegevusaastaks.

6.5. Juhatuse liige ja juhatuse esimees peavad olema teovõimelised füüsilised isikud.

6.6. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest.

6.7. Juhatuse otsuses võetakse vastu lihthäälteenamusega.

 

VII   Kunstinõukogu

7.1. Ühingu kunstinõukogusse kuuluvad ühingu kunstiline juht, muusikaline juht, treenerid.

7.1.1. Kunstinõukogu liikmeks võib juhatus kunstilise juhi ettepanekul kutsuda ka ühingu mitteliikmeid.

7.2.Kunstinõukogu tegevust juhib ja korraldab kunstiline juht.

7.3.Ühingu kunstinõukogu korraldab ühingu tegevuse kunstilise poole, annab ühingu juhatusele nõu kõikides folkloori-, muusika- ja tantsuküsimustes ning planeerib muud üritused ühingu liikmete huvidest ja juhatuse poolt kinnitatud eelarvest lähtuvalt.

7.4.Kunstinõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole liikmetest.

7.5.Kunstinõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

 

VIII   Rühmavanemate kogu

8.1. Rühmavanemate kogu koosneb rühmade vanematest.

8.2. Rühmavanemate kogu ülesandeks on organiseerida ühingu siseseid üritusi koostöös ühe juhatuse liikmega, kelle ülesandeks on rühmavanemate kogu töö koordineerimine.

8.3. Rühmavanemate kogu vastutab liikmemaksude ja –annetuste korjamise eest, ühingu liikmete ühingu igapäevatöös osalemise eest.

8.4.  Rühmavanemate kogu ülesandeks on ühingut puudutava info edastamine ühingu liikmetele.

 

IX  Ühinemine, jagunemine, lõpetamine

9.1. Ühingu ühinemine, jagunemine, lõpetamine toimuvad seaduses sätestatud korras.

9.2. Ühingu likvideerijaks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

9.3. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle sarnastel eesmärkidel tegutsevatele või tulumaksusoodustusnimekirja kantud ühingutele või avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

Arengukava 2015-2019

 

  • Meie tugevus(ehk mis meil antud olukorras olemas on)
  • Meie nõrkused
  • Meie ohud
  • Meie võimalused
  • Suursündmused

MEIE TUGEVUS

* Aastatepikkuse tegevuse tulemusel on Tarvanpääst kujunenud kaubamärk, millel on kvaliteet ja hea maine.

* Juurdekasv mudilasrühma näol on hea, mis tähendab, et Tarvanpää on elujõuline kogukond.

* Rakvere on hea asukoha ja kiirelt areneva majandusega linn.

* Tarvanpää kunstiline juht on üle 40 aasta olnud Maie Orav, täna tegutseb Maie Orav Tarvanpääs mentorina, kes oma aastakümnete pikkust kogemust jagab meie noorte juhendajatega.

* Tarvanpääl on oma pillirühm, kus mängivad suure kogemusega pillimehed. Saame nendega koos esineda nii suurtel lavadel kui ka erinevatel vabaõhukontsertidel ja folkloorifestivalidel.

* Tarvanpää oli esimese ja teise meeste tantsupeo peakorraldaja ja kolmanda peo korralduse juures üks koostööpartneritest( Eesti Rahvatantsukeskus, Rahvakultuuri Keskus ja Rakvere Linn olid teised osapooled). Meil on suurpidude korraldamise kogemus ja vabatahtlike töö koordineerimisoskus.

* Tarvanpää algatatud jõululõpetamise traditsiooniline kuuskede põletamine, samuti esimese advendi tähistamine on toimunud koostöös linnavalitsusega – oleme koostöövõimeline kogukond.

* Tarvanpää on ellu kutsunud erinevad õpitoad – tänu sellele on seltsi liikmetel oskus valmistada uusi rahvarõivaid(seeliku õmblemine, vöö kudumine, säärepaelte punumine, pärja valmistamine, kurguhelmeste valmistamine, meeste särgi õmblemine).

* Tarvanpääl on aastakümneid vastu pidanud traditsioonid – jõulupidu, hõimupäevad.

* Tarvanpää traditsioone hoiavad seltsi liikmed. Igal rühmal on hooaja jooksul üks traditsioon, mille rühm korraldab ja selle toimumise eest vastutab.

 

MEIE NÕRKUSED

* Põhirühma täituvus on väike. Noored on lõpetanud koolid ja läinud kõrgkoolidesse, tagasi kodulinna tulevad vähesed.

* Lasterühmades on tantsijate vahetumine hooaja jooksul suur, „joostakse“ ühest trennist teise. Rahvatantsust populaarsemad on jalgpall ja šoutants. Laste kohusetunne on vähene, puudub arusaam kollektiivi ja tantsupartneri ees vastutuse võtmisest.

* Mainekujundus on nõrk. On vaja rohkem mõelda meie kuvandi analüüsile ja soovitud kuvandi kaardistamisele.

* Enesemüümise oskus on vähene. Meil on potentsiaali anda rohkem tasulisi kontserte: Rakveres ja Lääne-Virumaal käib väga palju turiste, kellele esineda. Rohkem on vaja teha koostööd turismifirmadega.

* Oma „kodu“ puudumine, kunagi oli selleks nn. KITi klubi. Rahvamajas käiakse lihtsalt harjutustunnis.

* Rakvere Linnalt kasutada antud Rahvamaja saal on rahvatantsu harrastamiseks ebasobiv. Pikk ja kitsas saal pole meile parim. Paremaid tingimusi Rakveres pole.

* Tarvanpääle Rahvamajas kasutada antud laoruum on meile veidi väike(puuduvad riiulid, rahvariiete riputamiseks on stangesid juurde vaja )

* Tarvanpää kasutuses olevad osa rõivakomplekte on väga vanad / aastast 1967, 1968. Aeg on teinud oma töö ja rõivad vajavad korralikku uuenduskuuri.

* Rahvarõivaid hooldatakse ja parandatakse valesti, mille tulemusena rõivaste kasutusaeg väheneb, riideid on rikutud ja neid ei saa enam kasutada.

* Vanade traditsioonide hääbumine: noorte liikmete „tarvaks löömine“ kadus koos KITi klubist väljakolimisega; kuuskede põletamise traditsioon on hääbumas seoses kesklinna heakorra kasvuga, lõkke tegemine pole linna piires soovitatav ja linna poolt pakutavad asenduskohad äärelinnas ei too inimesi oma kuuski lõkkesse tooma: asukoht kauge ja ebamugav kohale tulla.

* Mitu aastat muutumatuna püsinud koduleht jätab meist mittetoimiva organisatsiooni mulje.

* Töö vabatahtlikuna on muutumas ebapopulaarseks, näiteks meestepeol vabatahtlikele töö eest pakutud lõunasöök ja kontserdipilet polnud paljude noorte jaoks piisav tasu.

 

MEIE OHUD

* Põhirühm liikmete vähesuse tõttu puudub.

* Rõivapark läheb kaotsi – kasutajad „unustavad“ need oma kodukappi.

* Mittetoimiv koduleht – meid pole olemas.

* Rahvarõivad – ebaõige hooldus ja parandusvõtted lühendavad kasutusaega.

* Segadus laos – puudub ülevaade olemasolevast, asjad raskesti leitavad.

* Ajalooarhiivis segadus – puudub võimalus kiirelt leida infot möödunud hooaegadest.

 

MEIE VÕIMALUSED

* Tarvanpää on tegus ja endiselt elujõuline Rakvere esinduskollektiiv, kes hoiab ja tutvustab pärimuskultuuri ja rahvatantsu. Oleme kogukond, kes hindab vaimseid väärtusi ja esivanemate pärandit.

* Tarvanpää tutvustab rahvakalendriga seonduvaid tavasid ja kombeid( näiteks suvepäevadel, pulmades, sünnipäevadel, firma pidudel, igakuistel peoõhtutel rahvamajas)

* Tarvanpää laenutab välja rõivaid, mida ise ei kasuta- võimalus teenida seltsile omatulu.

* Tarvanpää kaasab teiste tantsustiilide treenereid treeninglaagritesse. See avardab tantsijate silmaringi, osatakse hinnata rohkem meie oma pärimustantse.

* Tarvanpää teeb koostööd Rakvere Teatriga – viime läbi erinevaid projekte(tegutseme ju ühes majas)

* Tarvanpää on pärimuskultuurialaste õpitubade korraldaja – alustada rõivaste hooldamise ja korrastamise projektiga ja jätkata rõivavalmistamise projektiga.

* Tarvanpääs komplekteerida laste rühmad 2015 hooaja alguses, mõeldes 2017 noorte peole.

* Tarvanpäälon süsteemne ajalooarhiiv hooaegade( süsteemselt juubelist juubelini) kaupa. See on hästi hoitud kogukonna kultuurilugu.

* Tarvanpääl on ajakohane arengukava. Seda vaadatakse üle regulaarselt kord hooaja jooksul.

 

SUURSÜNDMUSED

2016 Tarvanpää 70 – juubelikontsert

2016 Orava tantsude pidu

2016 Naiste Tantsupidu

2017 Vabariiklik koolinoorte tantsupidu

2018 Eesti-Soome Tantsupidu

2019 Üldtantsupidu

 

Eetikakoodeks

MTÜ Tarvanpää Selts järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid (www.ngo.ee/eetikakoodeks)